Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

COVID-19

SAVEครูดีให้มีที่ยืน

น้อมนำพระราชปณิธาน

E-Office เอกชน

obectv

G-Chat Apps

คลังสารสรเทศ

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69

ทุจริตคิดโกงชาติ

คู่มือการปฏิบัติงาน

แผนการใช้งบประมาณประจำปี

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

OIT 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

OIT 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2556

 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

Share

20 ข่าวล่าสุด

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

ผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง

ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นางวชิรนุช พรหมภัทร์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นายทนงศักดิ์ ศรีงามคุณพัฒน์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

 

รองผู้อำนวยการ

ดร.หฤทัย บุญประดับ

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

สลิปเงินเดือน

โรงเรียนสุจริต

facebook

ระบบ eMENSCR

E-Learning

Twitter

Instagram

Youtube

Q&A(ถาม-ตอบ)

ประเมินคุณธรรม ITA

เว็บไซต์หน่วยงาน