ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565
ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 มอบหมาย
ดร.ณัฐริน เจริญเกียรติบวร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พร้อมด้วย นางวราภรณ์ ยอนถวิล ผอ.กลุ่มนโยบายเเละเเผน
นายกิตติโชติ โชติวิบูลชนวงศ์ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี
นางบุษบง วรรณอารยันชัย นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวพิรุณ ปั้นบรรจง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายวัลลภ ทองสว่าง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวสุกัญญา เหล็มนุ้ย นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
นางสาวนภัษมน เขียวนิล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นางสาวรัศมี กิตชัย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  
นางสาวสมใจ อินทโกสุม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวกาญจนา สิริโณทัยสกุล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาววรรณมณี มีนาค เจ้าหน้าที่ ICT
และนายฐาปนัท สารพัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 (Integrity and Transparency
Assessment : ITA)
ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 2