ประชุมกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2565 
ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 
มอบหมาย ดร.หฤทัย บุญประดับ รองผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 เป็นปะธาน 
พร้อมด้วย ดร.ณัฐริน เจริญเกียรติบวร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
นางสาววรรณมณี มีนาค เจ้าหน้าที่ ICT 
และนายวัลลภ ทองสว่าง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
ประชุมกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 2