ประชุมคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 
ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1
มอบหมาย ดร.หฤทัย บุญประดับ รองผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 เป็นประธานกรรมการประเมินฯ
พร้อมด้วย นางวาสนา นควรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
ดร.ศรณี คุปติปัทมกุล ผอ.รร.ชุมชนวัดไทรม้า
นางจารุ ฐิติสุริยารักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางศศิวิมล ปริญญาธนกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
และนางสาวฤพินทร โลหณุต นักจิตวิทยาโรงเรียนฯ 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 
ณ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า