โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ) ให้การต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
วันที่ 14 มิถุนายน 2565 
ว่าที่ร้อยตรีประเชิญ  รอดบ้านเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
พร้อมด้วยคณครู โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ) 
ให้การต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
จากสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 
นำโดย นางสาวหฤทัย บุญประดับ รอง ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 
นางรัชฎาภรณ์ ทิพย์กาญจนร้ตน์ ศึกษานิทศก์ 
นางสาวณัฐริน เจริญเกียรติบวร ศึกษานิเทศก์
และนางสาวกุลชลี  ปั้นโต เจ้าหน้าที่ลูกเสือ 
โดยได้นำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียน ซึ่งการนิเทศติดตามเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
โดยได้รับการชี้แนะแนวทางการดำเนินงานเพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนานักเรียน
และสถานศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป