การประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ (อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565
ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1
มอบหมาย ดร.หฤทัย บุญประดับ รองผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 เป็นประธานกรรมการประเมินฯ
พร้อมด้วย นางวาสนา นควรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
ดร.ศรณี คุปติปัทมกุล ผอ.รร.ชุมชนวัดไทรม้า
นางศศิวิมล ปริญญาธนกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางสาวฤพินทร โลหณฺต นักจิตวิทยาโรงเรียนฯ
และนางสาวกุลชลี ปั้นโต เจ้าหน้าที่ลูกเสือ
ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565
โดยมีดร.สาวิตรี สิทธิชัยกานต์ ผอ.โรงเรียน
พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคณะครูเข้ารับการประเมิน
ณ โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ (อยู่พูนราษฎร์บำรุง)