การประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565
ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1
มอบหมายดร.หฤทัย บุญประดับ รองผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 เป็นประธานกรรมการประเมินฯ
พร้อมด้วย นางวาสนา นควรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
ดร.ศรณี คุปติปัทมกุล ผอ.รร.ชุมชนวัดไทรม้า
นางศศิวิมล ปริญญาธนกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางสาวฤพินทร โลหณฺต นักจิตวิทยาโรงเรียนฯ
และนางสาวกุลชลี ปั้นโต เจ้าหน้าที่ลูกเสือ
ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565
โดยมี นางสาวจิรดาพร พรหมวงศ์ (รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ)
พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคณะครูเข้ารับการประเมิน
ณ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9