ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2565
ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 มอบหมาย
ดร.ณัฐริน เจริญเกียรติบวร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และ นางสาววรรณมณี มีนาค เจ้าหน้าที่ ICT
เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 2