โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 13-16 พฤษภาคม พ.ศ.2565

ณ อาคารอเนกประสงค์ เพื่อแจ้ง แนวนโยบายของทางโรงเรียน และการเตรียมพร้อม

ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ