Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office สพฐ.

ทุจริตคิดโกงชาติ

 

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ทำเนียบสถานศึกษา 58

สารสนเทศ 2558

รายงานการประชุม

 

GM12.jpgFH1.jpg20.JPGFD7.jpg11213.JPGGJ1.jpgCJ28.JPGFX45-045.jpg77.jpgHC1.jpgGC2.JPGGC15.jpgGE16.jpgAO016.jpgBY004.jpgFD1.jpg12319439_927066484015716_2002183756_n.jpgHA12.jpgEQ2.jpgCS23.JPG11220.JPGAX018.JPGAX020.JPG16.jpg35.jpgGQ1.1.jpgAZ013.jpgCS22.jpg48.jpgFX1-001.jpgEC4.jpgGC1.JPGCJ26.JPG11152.jpg11142.JPGFT3-003.jpgGN16.jpg3.jpg30.jpgCS46.JPGCJ19.JPGFD2.jpgFX35-035.jpg11222.JPGGD13.jpgFI3.jpgGB1.jpg59.jpgFX38-038.jpgGK5.jpgGR1.jpgFY12.jpg11191.jpg11134.jpgGM84.jpgBY012.jpgHC2.jpgEQ14.jpgAU028.jpg11139.jpgFS1.jpgGI1.jpgCD018.jpg1.jpgHC34.jpgGM101.jpgCS45.JPGGJ7.jpgGG24.jpgEQ12.jpgFY16.jpgEC14.jpgFV1-001.jpgCJ8.JPGHI1.jpgHA1.jpgCS12.JPGBM29.jpgCJ7.JPG12335959_927066614015703_1725215075_n.jpgBY001.jpgGF1.jpgAX003.JPGEC1.jpgGN5.jpgFG3.jpg25.JPGCS31.JPGGT2.jpgGC12.jpgEC29.JPGGQ25.jpgGK4.jpgGH4.jpgCJ1.JPGBM31.jpg12319766_927066427349055_1369736787_n.jpgGR10.jpgEC20.JPGGU2.jpg

     

  • 1
  • 2
 นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1... Read more
นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1... Read more
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1... Read more
นายพีรากร บุนนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1... Read more
นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1... Read more
นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1... Read more
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล... Read more
นายพีรากร บุนนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1... Read more
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี... Read more
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2/2560     ... Read more
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1... Read more
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1... Read more

 

 

 

ผู้บริหาร

เว็บไซต์หน่วยงาน

แผนปฏิบัติการประจำปี

ประเมินคุณธรรม ITA