Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

COVID-19

SAVEครูดีให้มีที่ยืน

น้อมนำพระราชปณิธาน

E-Office เอกชน

obectv

G-Chat Apps

คลังสารสรเทศ

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69

ทุจริตคิดโกงชาติ

คู่มือการปฏิบัติงาน

แผนการใช้งบประมาณประจำปี

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
OIT 041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี เขียนโดย ict 280
OIT 040 รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน เขียนโดย ict 189
OIT 039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เขียนโดย ict 249
OIT 034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เขียนโดย ict 192
OIT 028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี เขียนโดย ict 264
OIT 027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนโดย ict 243
OIT 026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เขียนโดย ict 301
OIT 030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เขียนโดย ict 1193
OIT 032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น เขียนโดย ict 231
OIT 08 Q&A เขียนโดย ict 183

20 ข่าวล่าสุด

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

ผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง

ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นางวชิรนุช พรหมภัทร์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นายทนงศักดิ์ ศรีงามคุณพัฒน์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

 

รองผู้อำนวยการ

ดร.หฤทัย บุญประดับ

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

สลิปเงินเดือน

โรงเรียนสุจริต

facebook

ระบบ eMENSCR

E-Learning

Twitter

Instagram

Youtube

Q&A(ถาม-ตอบ)

ประเมินคุณธรรม ITA

เว็บไซต์หน่วยงาน