Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

สารสนเทศทางการศึกษา

คู่การปฏิบัติงาน

ติดตามแผนปฎิบัติการ

ทำเนียบสถานศึกษา

แผนปฏิบัติการประจำปี

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

นโยบาย สพฐ.

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขอเชิญประชุมผ่านระบบ Video Conference เขียนโดย ict 994
(เพิ่มเติมตัวอย่างการรายงานสำหรับโรงเรียนที่ไม่มีการเช่าอินเทอร์เน็ต) รายงานการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาตามนโยบายการดำเนินการจัดหาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียน (ระยะที่ ๒:มกราคม ๑ มกราคม ๒๕๖๑) เขียนโดย ict 458
รายงานการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาตามนโยบายการดำเนินการจัดหาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ของโรงเรียน(ระยะที่ ๒ :หลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑) เขียนโดย ict 606
การดำเนินการจัดหาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียน เขียนโดย ict 729
เเนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการใช้อินเตอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ เขียนโดย ict 569
แจ้งลิงค์ระบบรับส่งหนังสือราชการใหม่ ( AMSS++) เขียนโดย ict 960
การยกเลิกระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต ตามนโยบายMOE NET ของกระทรวงศึกษาธิการ เขียนโดย ict 824
การติดตามปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ตของโรงเรียนตามนโยบายของ สพฐ. เพื่อประกอบการพิจารณาของบประมาณปี 2561 เขียนโดย ict 1001
แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการจัดทำข้อมูลพื้นฐานการใช้อินเตอร์เน็ตของโรงเรียน สังกัด สพป.นนทบุรี เขต 1 เขียนโดย ict 1039
การติดตามปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ตของโรงเรียน ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาของบประมาณ ปี 2561 เขียนโดย ict 612

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

โรงเรียนสุจริต

facebook

Q&A(ถาม-ตอบ)

ประเมินคุณธรรม ITA

มาตราการป้องกันการทุจริต

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เว็บไซต์หน่วยงาน