Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

COVID-19

SAVEครูดีให้มีที่ยืน

น้อมนำพระราชปณิธาน

E-Office เอกชน

obectv

G-Chat Apps

คลังสารสรเทศ

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69

ทุจริตคิดโกงชาติ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ทำเนียบสถานศึกษา

สารสนเทศทางการศึกษา

แผนปฎิบัติการ สพฐ.

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้งบประมาณประจำปี

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

รัชกาลที่ 9 - พระมหากษัตริย์ไทย

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นิเทศ ติดตามให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาด้านการประยุกต์ใช้ ICT โรงเรียนวัดบางไกรนอก เขียนโดย ict 980
ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบในฝันสู่มาตราฐานสากล เขียนโดย นิเทศและติดตาม 2930
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ 8231
นิเทศ ติดตามให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาด้านการประยุกต์ใช้ ICT โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ เขียนโดย ict 1219
นิเทศ ติดตามให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาด้านการประยุกต์ใช้ ICT โรงเรียนวัดเชิงกระบื้อ เขียนโดย ict 1084
นิเทศ ติดตามให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาด้านการประยุกต์ใช้ ICT โรงเรียนวัดฝาง เขียนโดย ict 1268
การประชุมเชิงปฏิบัติการการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เขียนโดย นิเทศและติดตาม 1046
นิเทศ ติดตามให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาด้านการประยุกต์ใช้ ICT โรงเรียนกลาโหมอุทิศ เขียนโดย ict 1325
นิเทศ ติดตามให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาด้านการประยุกต์ใช้ ICT วัดโชติการาม เขียนโดย ict 753
นิเทศ ติดตามให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาด้านการประยุกต์ใช้ ICT วัดซองพลู เขียนโดย ict 1348

20 ข่าวล่าสุด

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

ผู้บริหาร

นายนพพร มากคงแก้ว

ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นางวชิรนุช พรหมภัทร์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นายทนงศักดิ์ ศรีงามคุณพัฒน์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

 

รองผู้อำนวยการ

ดร.หฤทัย บุญประดับ

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

สลิปเงินเดือน

โรงเรียนสุจริต

facebook

ระบบ eMENSCR

E-Learning

Twitter

Instagram

Youtube

Q&A(ถาม-ตอบ)

ประเมินคุณธรรม ITA

เว็บไซต์หน่วยงาน