Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68

obectv

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ทำเนียบสถานศึกษา

สารสนเทศทางการศึกษา

นโยบาย สพฐ.

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้งบประมาณประจำปี

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 2 เขียนโดย ict 199
ทดลองประเมิน สมศ.รอบสี่ เขียนโดย ict 389
รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานที่เป็นผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรม"โครงการสามัคคีสัมพันธ์สานฝันห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ 3 จากประธานในพิธีพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ สนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมาก เขียนโดย ict 123
การเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ของข้าราชการพลเรือนสามัญ เขียนโดย ict 341
ประชุมให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานเพื่อให้การปฏิบัติงานสัมฤทธิ์ผลสำเร็จ ให้แก่บุคลากรในสังกัด ตามโครงการ"ถอดประสบการณ์การปฏิบัติเพื่อพัฒนางาน" ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 เขียนโดย ict 224
งาน"โครงการพัฒนาลูกจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเกษีนณอายุราชการของลูกจ้าง ณ โรงแรมเดอะไพน์ จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 21 - 22 กันยายน 2561 เขียนโดย ict 257
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เทคนิคการคิดเลขแบบเวทคณิต เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ เขียนโดย ict 248
การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม การต่อต้าน และสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต การแยกแยะประโยชน์ส่วนตน และ ประโยชน์ส่วนรวม(โรงเรียนสุจริต) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรร เขียนโดย ict 165
การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฏกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.2561 เมือวันที่ 19 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 เขียนโดย ict 243
ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการดำเนินการสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระดับดีเยี่ยม เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 เขียนโดย ict 201

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

นายนพพร มากคงแก้ว

ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นายพีรากร บุนนาค

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

โรงเรียนสุจริต

facebook

Q&A(ถาม-ตอบ)

ประเมินคุณธรรม ITA

เว็บไซต์หน่วยงาน