Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

 

ทำเนียบสถานศึกษา 60

สารสนเทศ

 

 

 

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ทำเนียบสถานศึกษา 58

สารสนเทศ 2558

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

ติดตามแผนปฎิบัติการ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาของสพฐ. ตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2 เขียนโดย ict 103
นายพีรากร บุนนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นำบุคลากรในสังกัดฯร่วมกิจกรรมเทศมหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ณ วั เขียนโดย ict 124
นายพีรากร บุนนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนน เขียนโดย ict 314
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 บรรยายพิเศษกรอบการทำงานของศึกษานิเทศก์ และมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของสพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการ ให้แก่คณะผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เขียนโดย ict 159
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นำบุคลากรในสำนักงาน รับฟังการนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต จากคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 2 เขียนโดย ict 236
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยนายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ.2561 ให้แก่คณะผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครู ลูก เขียนโดย ict 130
นายสุชาตื เต่าสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานโครงการลูกเสือต้านยาเสพติด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด ตามแนวทางระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่ว เขียนโดย ict 96
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 เขียนโดย ict 291
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นำบุคลากรในสำนักงาน รับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO conference เรื่อง ชี้แจงการประเมินส่วนราชการตามมาตรฐานปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขอ งสำ เขียนโดย ict 347
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว Green Office เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 2 เขียนโดย ict 292

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

เว็บไซต์หน่วยงาน

ประเมินคุณธรรม ITA


แผนปฏิบัติการประจำปี