Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

 

ทำเนียบสถานศึกษา 60

สารสนเทศ

 

 

 

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ทำเนียบสถานศึกษา 58

สารสนเทศ 2558

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

ติดตามแผนปฎิบัติการ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา2558 ออกติดตามผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เขียนโดย ict 951
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ และโรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า เขียนโดย ict 1000
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานในการดำเนินการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาที่ขอเปิดห้องเรียนพิเศษ(ด้านภาษาอังกฤษ) เขียนโดย ict 644
ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 การสอบโดยใช้ข้อสอบกลางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินการอ่านออก เขียนได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้แก่ครูวิชาการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง เขียนโดย ict 338
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เขียนโดย ict 532
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ MOU โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา '' หมู่บ้านรักษาศีล 5 '' เขียนโดย ict 752
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ครั้งที่ 1/2559 เขียนโดย ict 993
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย ict 545
ประเมินสถานศึกษาต้นแบบพอเพียง เขียนโดย ict 1535
ประชุมคณะกรรมการมูลนิธินายอยู่ นางเลื่อน สายสุพรรณ ครั้งที่ 1/2559 เขียนโดย ict 686

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

เว็บไซต์หน่วยงาน

ประเมินคุณธรรม ITA


แผนปฏิบัติการประจำปี