Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

 

ทำเนียบสถานศึกษา 60

สารสนเทศ

 

 

 

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ทำเนียบสถานศึกษา 58

สารสนเทศ 2558

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

ติดตามแผนปฎิบัติการ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
งาน"โครงการพัฒนาลูกจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเกษีนณอายุราชการของลูกจ้าง ณ โรงแรมเดอะไพน์ จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 21 - 22 กันยายน 2561 เขียนโดย ict 194
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เทคนิคการคิดเลขแบบเวทคณิต เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ เขียนโดย ict 195
การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม การต่อต้าน และสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต การแยกแยะประโยชน์ส่วนตน และ ประโยชน์ส่วนรวม(โรงเรียนสุจริต) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรร เขียนโดย ict 123
การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฏกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.2561 เมือวันที่ 19 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 เขียนโดย ict 187
ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการดำเนินการสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระดับดีเยี่ยม เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 เขียนโดย ict 153
การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทึ่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม สังกัดสพป.นนทบุรี เขต 1 ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 เขียนโดย ict 185
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลทางการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา(ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 3 เขียนโดย ict 239
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 บรรยายพิเศษเรื่อง "ถอดประสบการณ์การบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในยุคเปลี่ยนผ่าน" ในการประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาและการบริหารงานบุคคลตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ประจำเขตต เขียนโดย ict 91
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพคุณแม่หนูพา คงหนู มารดาของนายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 ณ วัด เขียนโดย ict 151
ผู้แทนจากสำนักงาน ก.ค.ศ. ในการขอทดลองใช้ร่างแบบประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย ict 174

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

เว็บไซต์หน่วยงาน

ประเมินคุณธรรม ITA


แผนปฏิบัติการประจำปี