Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68

obectv

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ทำเนียบสถานศึกษา

สารสนเทศทางการศึกษา

นโยบาย สพฐ.

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้งบประมาณประจำปี

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

เนื้อหา

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย สรงน้ำพระ และขอพรผู้ใหญ่

ให้เรตสมาชิก

นายพีรากร บุนนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพี้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นำบุคลากรในสังกัดฯร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย สรงน้ำพระ และขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2562 เมื่อวันที่ 11เมษายน 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments ()

การประชุมติดตามการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment :ITA)​ ประจำปี​ 2562​ ครั้งที่​2/2562​ ​เมื่อวันที่​ 10​ เมษายน​2562​ ณ​ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์​ 2

ให้เรตสมาชิก

การประชุมติดตามการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment :ITA) ประจำปี 2562 ครั้งที่2/2562 

 

นายพีรากร บุนนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมติดตามการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment :ITA) ประจำปี 2562 ครั้งที่2/2562 เมื่อวันที่ 10 เมษายน2562 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments ()

แผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ20 ปี (โรงเรียนสุจริต)

ให้เรตสมาชิก

นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบตามแนวทางของแผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ20 ปี (โรงเรียนสุจริต) พร้อมนำผู้เข้ารับการอบรมกล่าวปฏิญาณต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเดอะริช  จังหวัดนนทบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments ()

การลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี62

ให้เรตสมาชิก

นายพีรากร  บุนนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี เมื่อวันที่ 5เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์  2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments ()

ครูพี่เลี้ยงสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ให้เรตสมาชิก

นางอรวรรณ  แสงสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร"ครูพี่เลี้ยงสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น " เมื่อวันที่ 4 เมษายน2562 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 และได้รับเกียรติจากคณะทีมงานของ สสวท.นำโดย อาจารย์กัญณัฏฐ์ สวัสดิ์สว่าง ได้ตรวจเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์อบรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1  ซึ่งรับผิดชอบ เป็นศูนย์อบรมสะเต็ม ให้แก่หน่วยงานทุกสังกัดในจังหวัดนนทบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments ()

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต(Upright Education Office Service Area Declaration)

ให้เรตสมาชิก

นายพีรากร บุนนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นำบุคลากรในสังกัดฯทุกคนร่วมกล่าวคำปฏิญาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต(Upright Education Office Service Area Declaration) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments ()

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​2562​ เมื่อวันที่​ 28​ มีนาคม​ 2562​ พ.ศ.​2562​ ณ​ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์​ 3

ให้เรตสมาชิก

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

นายพีรากร บุนนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments ()

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

โรงเรียนสุจริต

facebook

Q&A(ถาม-ตอบ)

ประเมินคุณธรรม ITA

เว็บไซต์หน่วยงาน