Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68

obectv

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ทำเนียบสถานศึกษา

สารสนเทศทางการศึกษา

นโยบาย สพฐ.

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้งบประมาณประจำปี

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

เนื้อหา

บรรยายพิเศษ เรื่อง สถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบัน

ให้เรตสมาชิก

นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมเพื่อพัฒนาสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จังหวัดนนทบุรี  โดยมีนายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 บรรยายพิเศษ เรื่อง สถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments ()

ร่วมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2562 ณ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๙ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562

ให้เรตสมาชิก

นายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นำบุคลากรของสำนักงานฯที่เกี่ยวข้อง ร่วมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2562 ณ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๙ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments ()

​ ร่วมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา​ ภาคเรียนที่​ 1​ ปีการศึกษา​2562​ ณ​ โรงเรียนวัดโชติการาม

ให้เรตสมาชิก

นายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นำบุคลากรของสำนักงานฯที่เกี่ยวข้อง ร่วมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2562 ณ โรงเรียนวัดโชติการาม เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments ()

ร่วมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 7/6/62 โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ)

ให้เรตสมาชิก

นายพีรากร บุนนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นำบุคลากรของสำนักงานฯที่เกี่ยวข้อง ร่วมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2562 ณโรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ)  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments ()

"พุธเช้าข่าว​ สพฐ." ครั้งที่​ 24/2562​

ให้เรตสมาชิก

นายพีรากร บุนนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นำบุคลากรในสำนักงานฯ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference "พุธเช้าข่าว สพฐ." ครั้งที่ 24/2562 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 2

 

 

 

 

 

 

 

Comments ()

ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ให้เรตสมาชิก

นายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments ()

การประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

ให้เรตสมาชิก

นายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.นนทบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

 

 

 

Comments ()

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

นายนพพร มากคงแก้ว

ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นายพีรากร บุนนาค

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

โรงเรียนสุจริต

facebook

Youtube

Q&A(ถาม-ตอบ)

ประเมินคุณธรรม ITA

เว็บไซต์หน่วยงาน