Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

COVID-19

SAVEครูดีให้มีที่ยืน

น้อมนำพระราชปณิธาน

E-Office เอกชน

obectv

G-Chat Apps

คลังสารสรเทศ

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69

ทุจริตคิดโกงชาติ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ทำเนียบสถานศึกษา

สารสนเทศทางการศึกษา

แผนปฎิบัติการ สพฐ.

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้งบประมาณประจำปี

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ดำเนินการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ตามระเบียบวาระการประชุมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2565 ก่อนการเปิดภาคเรียน

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

นางศิริลักษณ์ ศรีวีระนุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาอุปถัมภ์
ประธานการประชุม และรองผู้อานวยการโรงเรียนประชาอุปถัมภ์
ดำเนินการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนประชาอุปถัมภ์
ตามระเบียบวาระการประชุมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ครั้งที่ 1/2565 ก่อนการเปิดภาคเรียน
พร้อมทั้งมาตรการป้องกันโควิด-19 การจัดการเรียนการสอน
แผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดทั้งปีการศึกษา
และการประสานงานกับผู้ปกครอง เรื่องการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม

ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นางวชิรนุช พรหมภัทร์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นายทนงศักดิ์ ศรีงามคุณพัฒน์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

 

รองผู้อำนวยการ

ดร.หฤทัย บุญประดับ

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

สลิปเงินเดือน

โรงเรียนสุจริต

facebook

ระบบ eMENSCR

E-Learning

Twitter

Instagram

Youtube

Q&A(ถาม-ตอบ)

ประเมินคุณธรรม ITA

เว็บไซต์หน่วยงาน