ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องความปลอดภัยทาง Cyber วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2565

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2565
ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 มอบหมาย
ดร.หฤทัย บุญประดับ รองผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1
ดร.ณัฐริน เจริญเกียรติบวร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางรัชฎาภรณ์ ทิพย์กาญจนรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาววรรณมณี มีนาค เจ้าหน้าที่ ICT
นางวชิราวรรณ รอดกังวล และ นายฐาปนัท สารพัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องความปลอดภัยทาง Cyber
โดย ดร.นัจรีภรณ์ ทุมสงคราม อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย วิทยากร
ผ่านระบบ VDO Conference