Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

COVID-19

SAVEครูดีให้มีที่ยืน

น้อมนำพระราชปณิธาน

E-Office เอกชน

obectv

G-Chat Apps

คลังสารสรเทศ

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69

ทุจริตคิดโกงชาติ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ทำเนียบสถานศึกษา

สารสนเทศทางการศึกษา

แผนปฎิบัติการ สพฐ.

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้งบประมาณประจำปี

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านนพพร มากคงแก้ว มอบหมายให้นางวชิรนุช พรหมภัทร์ รองผอ.สพป.นนทบุรีเขต1 พร้อมด้วยผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะครู ร่วมประชุมกับท่านสุปราณี นฤนาทนโรดม รองเลขาก.ค.ศ.

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ท่านนพพร มากคงแก้ว มอบหมายให้นางวชิรนุช พรหมภัทร์ รองผอ.สพป.นนทบุรีเขต1 พร้อมด้วยผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะครู ร่วมประชุมกับท่านสุปราณี นฤนาทนโรดม รองเลขาก.ค.ศ. ในการจัดทำแผนบูรณการการศึกษา จังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุม1ชั้น7 อาคารรัชมังคลาภิเษก สำนักงานก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ

 

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

นายนพพร มากคงแก้ว

ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นางวชิรนุช พรหมภัทร์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นายทนงศักดิ์ ศรีงามคุณพัฒน์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

 

รองผู้อำนวยการ

ดร.หฤทัย บุญประดับ

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

สลิปเงินเดือน

โรงเรียนสุจริต

facebook

ระบบ eMENSCR

E-Learning

Twitter

Instagram

Youtube

Q&A(ถาม-ตอบ)

ประเมินคุณธรรม ITA

เว็บไซต์หน่วยงาน