Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

COVID-19

SAVEครูดีให้มีที่ยืน

น้อมนำพระราชปณิธาน

E-Office เอกชน

obectv

G-Chat Apps

คลังสารสรเทศ

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69

ทุจริตคิดโกงชาติ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ทำเนียบสถานศึกษา

สารสนเทศทางการศึกษา

แผนปฎิบัติการ สพฐ.

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้งบประมาณประจำปี

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

นายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ ประชุมเชิงปฎิบัติการ Application NonEdu1 แก่ครูวิชาการของรร.ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึคกษานนทบุรี เขต ๑

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ นายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ พร้อมด้วยวชิรนุช พรหมภัทร์ รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ น.ส.ณัฐริน เจริญเกียรติบวร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประชุมเชิงปฎิบัติการ Application NonEdu1 แก่ครูวิชาการของรร.ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึคกษานนทบุรี เขต ๑ ณ. ห้องประชุมศรีเมืองนนท์๓ สพป.นนทบุรี เขต ๑

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

นายนพพร มากคงแก้ว

ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นางวชิรนุช พรหมภัทร์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นายทนงศักดิ์ ศรีงามคุณพัฒน์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

 

รองผู้อำนวยการ

ดร.หฤทัย บุญประดับ

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

สลิปเงินเดือน

โรงเรียนสุจริต

facebook

ระบบ eMENSCR

E-Learning

Twitter

Instagram

Youtube

Q&A(ถาม-ตอบ)

ประเมินคุณธรรม ITA

เว็บไซต์หน่วยงาน