Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

COVID-19

SAVEครูดีให้มีที่ยืน

น้อมนำพระราชปณิธาน

E-Office เอกชน

obectv

G-Chat Apps

คลังสารสรเทศ

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69

ทุจริตคิดโกงชาติ

คู่มือการปฏิบัติงาน

แผนการใช้งบประมาณประจำปี

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

นายนพพร มากคงแก้ว ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมซักซ้อมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

นายนพพร  มากคงแก้ว
ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมซักซ้อมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

Share

20 ข่าวล่าสุด

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

ผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง

ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นางวชิรนุช พรหมภัทร์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นายทนงศักดิ์ ศรีงามคุณพัฒน์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

 

รองผู้อำนวยการ

ดร.หฤทัย บุญประดับ

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

สลิปเงินเดือน

โรงเรียนสุจริต

facebook

ระบบ eMENSCR

E-Learning

Twitter

Instagram

Youtube

Q&A(ถาม-ตอบ)

ประเมินคุณธรรม ITA

เว็บไซต์หน่วยงาน