ประธานในพิธีมอบเกหียรติบัตรสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเกหียรติบัตรสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนทามสัมฤทธิ์วิทยา