เนื้อหา

ITA2020

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

OIT O1 โครงสร้าง

 

OIT O2 ข้อมูลผู้บริหาร

 

OIT O3 อำนาจหน้าที่

 

OIT O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน

 

OIT O5 ข้อมูลการติดต่อ

 

OIT O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 

 

OIT O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

 

OIT O8 Q&A

 

OIT O9 Social Network

 

 

OIT O10 แผนดำเนินงานประจำปี

 

OIT 011 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน

 

OIT O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

OIT O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

OIT O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 

OIT O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 

OIT O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 

OIT O17 E-Service

 

OIT O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

OIT O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

 

OIT O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

OIT O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 

OIT O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

OIT O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 

OIT O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

OIT O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

OIT O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

OIT O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

OIT O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

OIT O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

OIT O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

OIT O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 

OIT O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 

OIT O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

OIT 034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 

OIT 035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

OIT O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 

OIT O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 

OIT O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

OIT O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

OIT O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

 

OIT O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

OIT O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

OIT O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน