Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

COVID-19

SAVEครูดีให้มีที่ยืน

น้อมนำพระราชปณิธาน

E-Office เอกชน

obectv

G-Chat Apps

คลังสารสรเทศ

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69

ทุจริตคิดโกงชาติ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ทำเนียบสถานศึกษา

สารสนเทศทางการศึกษา

นโยบาย สพฐ.

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้งบประมาณประจำปี

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดฯ เพื่อให้กำลังใจนักเรียนในการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดฯ  เพื่อให้กำลังใจนักเรียนในการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562

นายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดฯ  เพื่อให้กำลังใจนักเรียนในการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนวัดบางระโหง  โรงเรียนวัดซองพลู (วิฑิตราชประชานุสรณ์) โรงเรียนวัดจันทร์ (ผาดไสวประชาอุทิศ ) และโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง   เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

นายนพพร มากคงแก้ว

ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นางวชิรนุช พรหมภัทร์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นายทนงศักดิ์ ศรีงามคุณพัฒน์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

สลิปเงินเดือน

โรงเรียนสุจริต

facebook

ระบบ eMENSCR

Twitter

Instagram

Youtube

Q&A(ถาม-ตอบ)

ประเมินคุณธรรม ITA

เว็บไซต์หน่วยงาน