Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

COVID-19

SAVEครูดีให้มีที่ยืน

น้อมนำพระราชปณิธาน

E-Office เอกชน

obectv

G-Chat Apps

คลังสารสรเทศ

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69

ทุจริตคิดโกงชาติ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ทำเนียบสถานศึกษา

สารสนเทศทางการศึกษา

นโยบาย สพฐ.

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้งบประมาณประจำปี

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล(Video Conference)​ เรื่องชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ​ปีงบประมาณ​ พ.ศ.​2562​ งบลงทุน​ ​ค่าครุภัณฑ์​ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง​ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล​

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล(Video   Conference) เรื่องชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

นายนพพร มากคงแก้ว

ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นางวชิรนุช พรหมภัทร์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นายทนงศักดิ์ ศรีงามคุณพัฒน์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

สลิปเงินเดือน

โรงเรียนสุจริต

facebook

ระบบ eMENSCR

Twitter

Instagram

Youtube

Q&A(ถาม-ตอบ)

ประเมินคุณธรรม ITA

เว็บไซต์หน่วยงาน