บรรยายพิเศษ เรื่อง สถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบัน

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมเพื่อพัฒนาสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จังหวัดนนทบุรี  โดยมีนายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 บรรยายพิเศษ เรื่อง สถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบัน