Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68

obectv

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ทำเนียบสถานศึกษา

สารสนเทศทางการศึกษา

นโยบาย สพฐ.

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้งบประมาณประจำปี

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

การตรวจราชการและติดตามประเมินผล การตรวจราชการหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา ในจังหวัดนนทบุรี กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และ Best Practiceแก่นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจราชการและติดตามประเมินผล การตรวจราชการหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา ในจังหวัดนนทบุรี กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 2

Share

20 ข่าวล่าสุด

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

ผู้บริหาร

นายนพพร มากคงแก้ว

ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นายพีรากร บุนนาค

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

โรงเรียนสุจริต

facebook

Youtube

Q&A(ถาม-ตอบ)

ประเมินคุณธรรม ITA

เว็บไซต์หน่วยงาน