Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

 

ทำเนียบสถานศึกษา 60

สารสนเทศ

 

 

 

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ทำเนียบสถานศึกษา 58

สารสนเทศ 2558

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

ติดตามแผนปฎิบัติการ

นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นำบุคลากรในสำนักงาน รับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO conference เรื่อง ชี้แจงการประเมินส่วนราชการตามมาตรฐานปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขอ งสำ

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO conference เรื่อง ชี้แจงการประเมินส่วนราชการตามมาตรฐานปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงาน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 2

  นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นำบุคลากรในสำนักงาน รับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO conference เรื่อง ชี้แจงการประเมินส่วนราชการตามมาตรฐานปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขอ
งสำนักงาน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 2

 

 

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

เว็บไซต์หน่วยงาน

ประเมินคุณธรรม ITA


แผนปฏิบัติการประจำปี