Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

 

ทำเนียบสถานศึกษา 60

สารสนเทศ

 

 

 

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ทำเนียบสถานศึกษา 58

สารสนเทศ 2558

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

ติดตามแผนปฎิบัติการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนลำนำวรรณคดีไทย

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

นางจริยา  สวนคล้าย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผล
เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนลำนำวรรณคดีไทย
วันที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ ศนูย์วิชาการกลุ่มสาระภาษาไทย
โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา

 

Share

20 ข่าวล่าสุด

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

ผู้บริหาร

เว็บไซต์หน่วยงาน

ประเมินคุณธรรม ITA


แผนปฏิบัติการประจำปี