เบอร์ติดต่อภายใน

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ  อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

 

 แผนที่สำนักงาน google Map

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 02-591-1301-4

โทรสาร 02-591-1308

Gmail : nonedu01@gmail.com

 

ผอ.สพป.นนทบุรี เขต1     ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง เบอร์ภายใน 116 / 118

รองผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1     นายทนงศักดิ์ ศรีงามคุณพัฒน์ เบอร์ภายใน  140

รองผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1     นางวชิรนุช พรหมภัทร์    เบอร์ภายใน        133

รองผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1     นางสาวหฤทัย บุญประดับ เบอร์ภายใน       126

 

กลุ่มอำนวยการ  -----------------------------------------------------  

นางสาวอัมพร    สงประชา  

เบอร์ต่อตรง    02-525-7251 

เบอร์ FAX      02-591-1308

เบอร์ภายใน    102

 

กลุ่มการเงินและสินทรัพย์  --------------------------------------------

นางสิริรัตน์  สังข์พวงทอง

เบอร์ต่อตรง    02-525-7252                                                        

เบอร์ภายใน    104

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  -----------------------------------------

นางจารุ ฐิติสุริยารักษ์

เบอร์ต่อตรง    02-525-7257                                                            

เบอร์ภายใน    144

                                             

 กลุ่มบริหารงานบุคคล  ------------------------------------------------

นางรัตน์สภา    ตันตาปกุล

เบอร์ต่อตรง    02-525-7253                                                       

เบอร์ภายใน    108

 

กลุ่มนโยบายและแผน  -----------------------------------------------

นางวราภรณ์ ยอดถวิล

เบอร์ต่อตรง    02-525-7255

เบอร์ภายใน    119

เบอร์ FAX      02-580-2158

 

กลุ่มนิเทศติตามเเละประเมินผลการจัดการศึกษา  ------------------------

นางศศิธร ดีเหมาะ

เบอร์ต่อตรง    02-580-2156

เบอร์ภายใน    123

เบอร์ FAX     124

 

กลุ่มงานวินัยและนิติการ  --------------------------------------------- 

นายกิตติโชติ  โชติวิบูลธนวงศ์                                                

เบอร์ภายใน    115

 

หน่วยตรวจสอบภายใน  ----------------------------------------------

นางนภสร    เครือมาก

เบอร์ภายใน    132  

                                                      

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  -------------------------------

นางสาวณัฐริน เจริญเกียรติบวร

เบอร์ภายใน    114      

                                             

หน้าห้องผอ.เขต  ----------------------------------------------------

นางกิ่งเดือน    ศรีชวโณทัย

เบอร์ภายใน    116

เบอร์ FAX      02-591-1305                                                          ------------------------------------------------------

แผนที่ติดต่อหน่วยงาน