Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

 

ทำเนียบสถานศึกษา 60

สารสนเทศ

 

 

 

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ทำเนียบสถานศึกษา 58

สารสนเทศ 2558

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

ติดตามแผนปฎิบัติการ

เบอร์ติดต่อภายใน

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ  อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

 

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 02-591-1301-4

 

ผอ.สพป.นนทบุรี เขต1          นายกำจัด  คงหนู             เบอร์ภายใน        111

รองผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1     นายพีรากร  บุนนาค          เบอร์ภายใน        109

รองผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1     นายสุชาติ  เต่าสุวรรณ       เบอร์ภายใน        128

รองผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1     นางอรวรรณ  แสงสุวรรณ์    เบอร์ภายใน        133

 

กลุ่มอำนวยการ  -----------------------------------------------------  

นางสาวอัมพร    สงประชา  

เบอร์ต่อตรง    02-525-7251 

เบอร์ FAX      02-591-1308

เบอร์ภายใน    102

 

กลุ่มการเงินและสินทรัพย์  --------------------------------------------

นางฐานิตา    เปรมปรีดา

เบอร์ต่อตรง    02-525-7252                                                        

เบอร์ภายใน    104

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  -----------------------------------------

นางสาวนงนุช    สุระเสน

เบอร์ต่อตรง    02-525-7257                                                            

เบอร์ภายใน    144

 

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน  ---------------------------------------

นางสุภลักษณ์    หาญสุรนันท์ 

เบอร์ต่อตรง    02-525-7254                                                   

เบอร์ภายใน    149

เบอร์ FAX     129

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล  ------------------------------------------------

นางรัตน์สภา    ตันตาปกุล

เบอร์ต่อตรง    02-525-7253                                                       

เบอร์ภายใน    108

 

กลุ่มนโยบายและแผน  -----------------------------------------------

นางจันทณีย์    น้อยพรหม

เบอร์ต่อตรง    02-525-7255

เบอร์ภายใน    119

เบอร์ FAX      02-580-2158

 

กลุ่มนิเทศติตามเเละประเมินผลการจัดการศึกษา  ------------------------

นางจริยา    สวนคล้าย

เบอร์ต่อตรง    02-580-2156

เบอร์ภายใน    123

เบอร์ FAX     124

 

กลุ่มงานวินัยและนิติการ  --------------------------------------------- 

นางสาวภัทรมน    เกษสุวรรณ์                                                       

เบอร์ภายใน    115

 

หน่วยตรวจสอบภายใน  ----------------------------------------------

นางนภสร    เครือมาก

เบอร์ภายใน    132  

                                                      

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  -------------------------------

นางสาวยุพา    ตันตินิพันธ์ุกุล

เบอร์ภายใน    114      

                                             

หน้าห้องผอ.เขต  ----------------------------------------------------

นางกิ่งเดือน    ศรีชวโณทัย

เบอร์ภายใน    116,118

เบอร์ FAX      02-591-1305                                                          

 

 

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

เว็บไซต์หน่วยงาน

ประเมินคุณธรรม ITA


แผนปฏิบัติการประจำปี