เนื้อหา

แผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ20 ปี (โรงเรียนสุจริต)

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบตามแนวทางของแผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ20 ปี (โรงเรียนสุจริต) พร้อมนำผู้เข้ารับการอบรมกล่าวปฏิญาณต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเดอะริช  จังหวัดนนทบุรี