เนื้อหา

การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน "การจัดการศึกษาทางไกลรูปแบบใหม่ New DLTV"

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1  จึงแต่งตั้งคณะทำงานจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานเพื่อจัดทำ VTR โรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยขอให้คณะทำงานทุกคน ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ VTR ดังกล่าวในวันที่ ๑๙-๒๐ และ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ ๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.