Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office สพฐ.

ทุจริตคิดโกงชาติ

 

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ทำเนียบสถานศึกษา 58

สารสนเทศ 2558

รายงานการประชุม

 

FY12.jpgEC14.jpgEC4.jpgCD018.jpgAU028.jpg59.jpgHA1.jpgGI1.jpgCJ8.JPG11220.JPGFD7.jpgGC12.jpg30.jpgGM101.jpgCS23.JPGAX020.JPGGD13.jpgGF1.jpgEC1.jpgAZ013.jpgGN5.jpgEQ2.jpgCJ28.JPGEQ12.jpg1.jpg16.jpg20.JPGFD2.jpgBY001.jpg11152.jpgFX1-001.jpgHI1.jpgGC2.JPGGM84.jpgFH1.jpgBM29.jpgGB1.jpgBY012.jpgHC1.jpgCJ26.JPG11139.jpg25.JPG12319439_927066484015716_2002183756_n.jpgFX38-038.jpgGK4.jpgAX018.JPGGR1.jpgFY16.jpgGJ1.jpgFX45-045.jpgGT2.jpgGN16.jpgGM12.jpgFG3.jpgAO016.jpg3.jpg48.jpg77.jpgCJ1.JPGFI3.jpgGC1.JPG11191.jpgCJ7.JPGHC2.jpgCS12.JPGEC29.JPG12319766_927066427349055_1369736787_n.jpgCS22.jpgFD1.jpgHC34.jpgEC20.JPGGE16.jpgBM31.jpgEQ14.jpg12335959_927066614015703_1725215075_n.jpg11222.JPGAX003.JPGFS1.jpgGK5.jpgGC15.jpgGG24.jpgCS31.JPGGH4.jpgFX35-035.jpgHA12.jpg11142.JPGFT3-003.jpgBY004.jpg11213.JPGCS46.JPGCJ19.JPG35.jpgCS45.JPGGJ7.jpgGQ25.jpg11134.jpgGU2.jpgGQ1.1.jpgGR10.jpgFV1-001.jpg

     

  • 1
  • 2
 นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1... Read more
นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1... Read more
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1... Read more
นายพีรากร บุนนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1... Read more
นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1... Read more
นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1... Read more
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล... Read more
นายพีรากร บุนนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1... Read more
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี... Read more
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2/2560     ... Read more
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1... Read more
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1... Read more

 

 

 

ผู้บริหาร

เว็บไซต์หน่วยงาน

แผนปฏิบัติการประจำปี

ประเมินคุณธรรม ITA