Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office สพฐ.

ทุจริตคิดโกงชาติ

 

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ทำเนียบสถานศึกษา 58

สารสนเทศ 2558

รายงานการประชุม

 

GQ25.jpgGJ7.jpgGT2.jpgEQ12.jpgGN5.jpgGE16.jpgCJ28.JPGFG3.jpgEQ2.jpgBM29.jpgCD018.jpgEQ14.jpgEC1.jpg30.jpgFY12.jpgAO016.jpg12319766_927066427349055_1369736787_n.jpgGJ1.jpgFI3.jpgGC1.JPGGN16.jpgGR10.jpgAX018.JPGCJ19.JPGFS1.jpgAX020.JPGGU2.jpgGC12.jpgGH4.jpgEC4.jpgAZ013.jpgGK5.jpg12319439_927066484015716_2002183756_n.jpgEC20.JPG11191.jpg11220.JPGCS12.JPGFT3-003.jpg25.JPGEC29.JPGEC14.jpgGM101.jpgHI1.jpgGR1.jpgGK4.jpgFX1-001.jpgCJ26.JPGCS45.JPGFX45-045.jpgFD1.jpg77.jpgCJ1.JPGFY16.jpgHC2.jpgCJ7.JPG12335959_927066614015703_1725215075_n.jpgGD13.jpgGQ1.1.jpg16.jpgCS23.JPG59.jpgGF1.jpg11142.JPG11152.jpgBY001.jpgHA12.jpgFD7.jpgHC1.jpgCS46.JPG20.JPGGC15.jpgGC2.JPG11134.jpg11139.jpg11222.JPG35.jpg3.jpgBY004.jpgCS22.jpg48.jpgBM31.jpg11213.JPGGI1.jpgGB1.jpgHA1.jpgFX38-038.jpgGM84.jpgBY012.jpgFD2.jpgGM12.jpgFH1.jpgAU028.jpgGG24.jpgCJ8.JPGAX003.JPGCS31.JPG1.jpgFV1-001.jpgHC34.jpgFX35-035.jpg

     

  • 1
  • 2
การฝึกอบรมหลักสูตรกฏหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา... Read more
ประเมินคงสภาพโรงเรียนในฝันในสังกัด                 นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์... Read more
การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมศักยภาพเทคนิควิธีจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา... Read more
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1... Read more
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1... Read more
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1... Read more
นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1... Read more
 นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1... Read more
นายกำจัด คงหนู ประธานเขตตรวจราชการที่ 1 (CLUSTER)... Read more
 นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1... Read more
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม... Read more
นาวอรวรรณ แสงสุวรรณ รองฯ ผอ.สพป.นบ.๑ เป็นประธานพิธีเปิดงานกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมอาเซียน วันที่ ๒๓... Read more

 

 

 

ผู้บริหาร

เว็บไซต์หน่วยงาน

แผนปฏิบัติการประจำปี

ประเมินคุณธรรม ITA