Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office สพฐ.

ทุจริตคิดโกงชาติ

 

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ทำเนียบสถานศึกษา 58

สารสนเทศ 2558

รายงานการประชุม

 

11134.jpg12319439_927066484015716_2002183756_n.jpgGI1.jpgGU2.jpgFD2.jpgFH1.jpgHC34.jpgBY012.jpg11152.jpg59.jpgAX018.JPGFD1.jpgCJ26.JPG3.jpgHI1.jpgBY004.jpgGR1.jpgEC1.jpgGH4.jpgGM12.jpgGC12.jpgFT3-003.jpgAX003.JPGCS23.JPGCS12.JPGEC20.JPG11142.JPG35.jpgFX1-001.jpg16.jpgHA1.jpg48.jpgGC2.JPGGC1.JPGHC2.jpgEQ14.jpgGF1.jpgAX020.JPG11191.jpgCD018.jpgCJ1.JPGEC4.jpgAU028.jpgBM29.jpgCS45.JPGGQ1.1.jpgBY001.jpgGK5.jpgFX38-038.jpg11222.JPG12335959_927066614015703_1725215075_n.jpgFX35-035.jpgEC29.JPGHC1.jpg12319766_927066427349055_1369736787_n.jpg11139.jpgFI3.jpgCS31.JPGEC14.jpgEQ12.jpgFG3.jpgEQ2.jpgGB1.jpgCJ19.JPGGN5.jpgFV1-001.jpgFD7.jpgGG24.jpgFS1.jpgFX45-045.jpgGJ7.jpgGE16.jpg30.jpg25.JPGGM101.jpgGJ1.jpgCJ7.JPGGR10.jpgCS46.JPG20.JPGGT2.jpgHA12.jpgCJ8.JPGGD13.jpgBM31.jpgCS22.jpgAO016.jpgGQ25.jpgGC15.jpgGM84.jpgGK4.jpgCJ28.JPG77.jpg1.jpgFY16.jpg11213.JPG11220.JPGGN16.jpgAZ013.jpgFY12.jpg

     

  • 1
  • 2
 นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1... Read more
นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1... Read more
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1... Read more
นายพีรากร บุนนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1... Read more
นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1... Read more
นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1... Read more
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล... Read more
นายพีรากร บุนนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1... Read more
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี... Read more
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2/2560     ... Read more
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1... Read more
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1... Read more

 

 

 

ผู้บริหาร

เว็บไซต์หน่วยงาน

แผนปฏิบัติการประจำปี

ประเมินคุณธรรม ITA